Make your own free website on Tripod.com
Infoguia
Reglament de Rčgimen Intern

HOME

Inici
Ňrgans de govern del centre
Caps dels Departaments Didactics
Professor/Proffesora tutor
Departament d´Orientació
Estudis al centre. Projecte Educatiu i Curriclar
Promoció de curs i recuperació d´assignatures pendents
Activitats complementŕries i extraescolars
Reglament de Rčgimen Intern
Horari del centre
Justificació de faltes d´asistčncia
Calendari escolar
Avaluacions
Associació de pares i mares d´alumnes
Funcionament econňmic
Installations, Biblioteca, Salut, Bar...

Enter subhead content here

Enter content here

Enter supporting content here